1396/11/23
524 17

واكنش توييترى مهناز افشار به پخش مراسم اختتاميه از تلويزيون